مغزران بوقلمون 900گرم توکاسان خاور
 • هایپرمی 78,700 تومان
 • رفاه 78,700 تومان
 • اتکاء 78,700 تومان
 • بارنج 62,320 تومان
مشاهده محصول
فیله بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 82,900 تومان
 • رفاه 82,900 تومان
 • اتکاء 82,900 تومان
 • بارنج 65,520 تومان
مشاهده محصول
تخم بلدرچین 12 عددی توکاسان خاور
 • هایپرمی 6,820 تومان
 • اتکاء 6,820 تومان
 • رفاه 6,820 تومان
 • بارنج 4,000 تومان
مشاهده محصول
بال بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 23,800 تومان
 • اتکاء 23,800 تومان
 • رفاه 23,800 تومان
 • بارنج 18,320 تومان
مشاهده محصول
ساق بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 63,800 تومان
 • اتکاء 63,800 تومان
 • رفاه 63,800 تومان
 • بارنج 49,840 تومان
مشاهده محصول
ساق بوقلمون 800 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 63,800 تومان
 • اتکاء 63,800 تومان
 • رفاه 63,800 تومان
 • بارنج 49,840 تومان
مشاهده محصول
ساق بوقلمون 700 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 63,800 تومان
 • اتکاء 63,800 تومان
 • رفاه 63,800 تومان
 • بارنج 49,840 تومان
مشاهده محصول
سینه بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 71,900 تومان
 • اتکاء 71,900 تومان
 • رفاه 71,900 تومان
 • بارنج 56,640 تومان
مشاهده محصول
گوشت بلدرچین 800 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 44,100 تومان
 • اتکاء 44,100 تومان
 • رفاه 44,100 تومان
 • بارنج 34,144 تومان
مشاهده محصول
گردن بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 45,400 تومان
 • اتکاء 45,400 تومان
 • رفاه 45,400 تومان
 • بارنج 34,720 تومان
مشاهده محصول